II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

I

Malczewska

II
Liceum

Ogólnokształcące

im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

01

Dbałość o kulturę osobistą uczniów

02

Kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu szkoły

03

Rozwijanie umiejętności uczniów

04

Wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji

05

Kształtowanie osobowości uczniów i ich wszechstronnego rozwoju

06

Rozwijanie umiejętności współpracy. Organizacja miejsca pracy

Deklaracja dostępności

Strona główna » Deklaracja dostępności

wielkość tekstu: A | A | A

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu oraz Biuletynu Informacji II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu.

Data publikacji strony internetowej: 01.03.2018

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.09.2019

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Strona internetowa oraz BIP są częściowo zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy zamieszczone na stronie nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Napisy będą stopniowo dodawane do starszych filmów.

Na stronie zawarte są pliki w formacie PDF, DOC, DOCX i itp. Administratorzy pracują nad ograniczeniem do minimum korzystanie z plików z takimi rozszerzeniami  i osadzaniu tekstów bezpośrednio w serwisie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają w swojej treści informacji o rozmiarze dokumentu. Administratorzy pracują nad uzupełnieniem tych informacji.

Strona internetowa nie obsługuje audiodeksrypcji.

  

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22

 

METODA PRZYGOTOWANIA OŚWIADCZENIA

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

 SKRÓTY KLAWISZOWE

TAB - przejście do kolejnego elementu

SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Marcin Sikora, marsik@malczewska.com. Kontaktować się można dzwoniąc pod numer telefonu: 32 67 227 46. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy zgłaszać do Dyrektora placówki.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

STRONA INTERNETOWA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

https://www.rpo.gov.pl/

  

DANE TELEADRESOWE PODMIOTU PUBLICZNEGO

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

ul. Daszyńskiego 2

42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 227 46

email: sekretariat@malczewska.zawiercie.powiat.pl

strona internetowa: https://www.malczewska.com

BIP: http://www.lo2-zawiercie.4bip.pl/

  

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej, jest niedostępne pod względem architektonicznym dla osób na wózkach inwalidzkich. Budynek nie jest przystosowany dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, posiada jedynie podjazd dla wózków inwalidzkich przy głównym wejściu. Jest to jedyne takie wejście. Brak windy dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada miejsca parkingowe od strony bocznego wejścia, brak jest wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Dla interesanta dostępne jest jedno wejście główne poprzez drzwi szklane jednoskrzydłowe otwierane ręcznie do oszklonego wiatrołapu.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń. Brak informacji dotykowej/głosowej.

 

01

ERASMUS+

02

Because I' m a citizen

03

Szkolne koło teatralne

04

Szkolne koło sportowe

05

Szkolne koło szachowe

06

Szkolny chór "Tutti"

Adres

II Liceum Ogólnokształcące
im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

42-400 Zawiercie
ul. Daszyńskiego 2

KONTAKT

KONTAKT

0

rok założenia szkoły

CZY
WIESZ, ŻE...

CO W TRAWIE PISZCZY

I Malczewska
AktualnościDeklaracja dostępnościRekrutacjaO szkoleBiblioteka szkolnaDokumenty szkolneKontakt
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze integrującym absolwentów i sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu.

osób online: 1

Polityka prywatności Kanały RSS Mapa serwisu

SYSTEM ALP VISUAL PLUS |

WYSYŁANIE I ODBIÓR POCZTY

ZARZĄDZANIE POCZTĄ

ZARZĄDZANIE SERWISEM

STATYSTYKI ODWIEDZIN

Poleć stronę
Wypełnij formularz polecający nasz serwis WWW
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy