Statut Stowarzyszenia

Strona główna » ZJAZD 120 LAT » Statut Stowarzyszenia

wielkość tekstu: A | A | A

Statut

Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego

im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu

 

I. Postanowienia Ogólne.

 

§ 1.

 1. Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze integrującym absolwentów i sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, zwanego dalej „Liceum” oraz promującym i wspomagającym jego działalność statutową
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z póź, zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zawiercie.

 

§ 4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Znaki te są prawnie zastrzeżone.

 

§ 5.

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

II. Cele i środki działania.

 

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Integracja absolwentów i sympatyków Liceum.
 2. Wspieranie Liceum w zakresie jego działań statutowych.
 3. Upowszechnianie kultury i sztuki oraz prowadzenie działalności kulturalnej na rzecz środowiska lokalnego w zakresie rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.
 4. Promocja szkoły w kraju i za granicą.
 5. Pomoc uzdolnionym uczniom i absolwentom Liceum.

 

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie spotkań członków Stowarzyszenia.
 2. Współorganizowanie szkolnych imprez edukacyjno-artystycznych z udziałem uczniów, pedagogów, członków społeczności lokalnej oraz członków Stowarzyszenia.
 3. Promocję osiągnięć Liceum w mediach.
 4. Współprace z organizacjami społecznymi i samorządem lokalnym w ramach działalności statutowej stowarzyszenia.
 5. Promocję wybitnie utalentowanych uczniów i absolwentów Liceum.

 

III. Członkowie – ich prawa i obowiązki.

 

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

 

§ 9.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być:
  1. absolwenci Liceum oraz
  2. każda osoba akceptująca cele Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd, w drodze uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
 3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, spełniający warunki, o których mowa w ust.1.

 

§ 10.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia na zasadach określonych dalszymi postanowieniami statutu.
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji oraz wypowiadania opinii w sprawie działalności Stowarzyszenia.
 3. Uczestniczenia w zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
 4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.

 

§ 11.

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 2. Aktywny udziału w realizacji celów Stowarzyszenia oraz dbanie o jego rozwój.
 3. Wywiązywanie się z podjętych w Stowarzyszeniu obowiązków.
 4. Regularne opłacania składek członkowskich.

 

§ 12.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 ust. 2 do 4 oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 13.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 14.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego zgłoszenia w formie pisemnej Zarządowi oświadczenia o wystąpienia ze Stowarzyszenia,
  2. skreślenia przez Zarząd na skutek nie opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
  3. wykluczenia uchwałą Zarządu,
  4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych,
  5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
  6. Osoby ubiegające się o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia mogą zostać członkami zwyczajnymi nie wcześniej niż po upływie roku od daty ustania bądź pozbawienia członkostwa.
  7. Od uchwał w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od powzięcia w/w postanowienia do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.

 

IV. Władze Stowarzyszenia.

 

§ 15.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
  4. Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
  5. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, bądź tajnym, jeżeli Walne Zebranie podejmie uchwałę w tym przedmiocie.
  6. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród pozostałych kandydatów do władz, którzy otrzymali największą liczbę głosów podczas wyborów władz, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

 

§ 16.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 17.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
  i co cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 2. Członków zawiadamia się pisemnie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. Zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie powiadamia się pisemnie każdego członka Stowarzyszenia.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia, podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  2. wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
  3. ustalenie wysokości składek członkowskich,
  4. nadawanie godności członka honorowego,
  5. podejmowanie uchwał w prawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  8. rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji władz Stowarzyszenia.

 

§ 18.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
  4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 19.

Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i trzech członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku.

 

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentacja i prowadzenie spraw Stowarzyszenia.
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania.
 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 5. Zwoływanie Walnych Zebrań.
 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
 8. Rozpatrywanie sporów między członkami Stowarzyszenia na tle działalności Stowarzyszenia.

 

§ 21.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego.
 2. Do kompetencje Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrolowanie, co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i prawo żądania wyjaśnień,
  3. wnioskowanie i zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
  4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
  5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

V. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

 

§ 22.

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 23.

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpływy ze składek członkowskich,
  2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
  3. wpływy z działalności statutowej (w tym gospodarczej),
  4. dochody z ofiarności publicznej,
  5. odsetki, dochody z kapitału.

 

§ 24.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i członka Zarządu lub trzech członków Zarządu działających łącznie.

 

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 25.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków – w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 26.

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

§ 27.

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.

Zapewniamy

 • Dbałość o kulturę osobistą uczniów
 • Kształtowanie świadomego uczestnictwa w życiu szkoły
 • Rozwijanie umiejętności uczniów
 • Wdrażanie do samodzielnego podejmowania decyzji
 • Kształtowanie osobowości uczniów i ich wszechstronnego rozwoju
 • Rozwijanie umiejętności współpracy. Organizacja miejsca pracy

Formularz zapytaniowy

Migawki

 • Substancje zawarte w ziarnie kakaowca zwiększają krążenie krwi w mózgu i poprawiają nasze zdolności umysłowe.dalej 
 • Liczba π (czytaj: pi), ludolfina - stała matematyczna wynosząca w przybliżeniu 3,1415926 ....dalej 
 • "żółć" - to jedyne słowo składające się tylko z polskich literdalej 
 • Środek Polski leży we wsi Piątek, 33 km na północ od Łodzi.dalej 
 • 80% światowych zasobów bursztynu pochodzi z Polski – a dokładniej z Trójmiasta.dalej 
 • Świnoujście jest rozłożone na 44 wyspach.dalej 

II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej
ul. Daszyńskiego 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 227 46
e-mail: malczaxxx@gmail.com

 • stare22
 • stare21
 • stare20
 • stare19
 • stare18
II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, jest samorządną organizacją społeczną o charakterze integrującym absolwentów i sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna